تشخيص ازمايشگاهي
نتايج ازمايش هاي همو گلبين و ازمايشهاي شيميايي معمول خون طبيعي است.
ازمايش هاي غير طبيعي در ارتباط با اختلال فعاليت هيپوتالاموس شامل خونريزي گوارشي و ساير عوارض است . گلبولهاي سفيد خون محيطي افزايش مختصري خواهد داشت ولي ممكن است طبيعي يا بالاتر از ۳۰۰۰۰ نيز باشد. همچنين بررسي مايع نخاعي در تعداد معدودي از بيماران غير طبيعي بوده و شامل افزايش لنفوسيت ها گلوكز طبيعي و افزايش مختصر پروتئين مشاهده مي شود.
راه های تشخيص هاری از طریق آزمايشگاه
معيارهاي تشخيص آزمايشگاهي اختصاصي
تشخيص انتي ژن ويروس به روش FAT در بافت مغز تهيه شده پس از مرگ:
تشخيص انتي ژن ويروس به روش FAT از لام پوست ناحيه گردن يا قرينه قبل از مرگ
تست فلوئور سنت انتي بادي مثبت FAT بعد از تزريق بافت مغز بزاق يا مايع نخاعي در كشت سلول يا موش بررسي ميكروسكوپيك نمونه هاي مغز از نظر وجود اجسام نگري به خصوص در سلول هاي هرمي هيپوكامپ
يافتن تيتر انتي بادي نوتراليزان هاري در سرم و مايع نخاعي افراد غير واكسينه
مشخص كردن انتي ژن ويروس با روش pcr روي نمونه بافت مغز تهيه شده پس از مرگ يا در نمونه كلينيكي