۱- گرم مدفوع را وزن كنيد
۲- در هاون چينين مدفوع را با آب مخلوط كنيد . ( مقدار آب در اين مرله ۴۲ سانتي متر مكعب است . توصيه مي شود ابتدا مقدار كمي آب در هاون ريخته پس از انكه مدفوع و آب بخوبي مخلوط شدند و تكه درشت وجود نداشت بقيه آب را تا ۴۲ سانتي مترمكعب به آن اضافه كنيد.)
۳- محلول را با عبور دادن از الك ۱۰۰ صاف كنيد.
۴- لوله سانتريفوژ را از محلول صاف شده پر كنيد (بايد توجه داشت كه نسبت به ميان حجم لوله سانتريفوژ را حجم كل كه ۴۵ سانتيمتر مكعب است دقيقاً تعيين شود تا بتوان بر اساس آن ميزان مدفوع مورد آزمايش را تعيين و تعداد تخم در گرم مدفوع را محاسبه نمود.

مثال : چنانچه حجم لوله سانتريفوژ ۱۵ سانتي متر مكعب باشد:
آب cc گرم مدفوع
۴۵ ۳
cc مايع داخل لوله سانتريفوژ
گرم ۱=۱۵ x
و با سرعت ۱۵۰۰ دور بمدت ۲ دقيقه سانتريفوژ كنيد .
۵- مايع سطحي را خارج كرده و با ضربه زدن به ته لوله رسوب را جدا نمائيد
۶- به رسوب محلول آب نمك يا شكر اشباع اضافه و يكنواخت كنيد.
۷- لوله را از محل آب و نمك يا شكر اشباع پر كرده روي آن يا لامل قرار داده و دو دقيقه با سرعت ۱۰۰۰ دور سانتريفوژ نمائيد.
۸- لامل را برداشته روي لام قرار دهيد و زير ميكروسكوپ بررسي نمائيد.
نحوه ثبت نتايج شمارش تخم در مدفوع
با توجه به فرم ثبت نتايج شمارش تخم كه ضميمه ميباشد نتايج را يادداشت نمائيد
تعداد تخم نماتودهاي غير قابل تشخيص را در ستون مربوطه يادداشت كنيد.
تعداد تخم مارشالاجياـ نماتوديروس ـ استرونژيلوئيدس ـ تريشوريس را در ستونهاي مربوطه يادداشت كنيد.
تعداد واقعي تخم هاي فوق را در يك گرم با توجه به نسبت حجم مدفوع در لوله آزمايش و حجم كامل محاسبه كنيد و ۶/۱ تخم هاي شمرده شده را محاسبه و بعنوان ضريب خطا به تعداد تخم شمارش شده افزوده و نتيجه را در ضريب مدفوع بشرح زير ضرب كنيد.شكل ظاهر مدفوع علامت اختصاري ضريب
نرمال Normal N ۱
نيمه شل يا نرم Soft From SF ۵/۱
شل يا خيلي نرم Soft S ۲
اسهالي diarrhea D ۳
روش شناوری سازی آزمايش مدفوع

۴ـ تعداد تخم سستودها شمرده نمي شود حتي در صورت وجود يك تخم در مدفوع آزمايش شده در ستون مربوطه علامت مثبت بگذاريد و حيوان آزمايش شده مبتلا به سستود مي باشد.
۵- در مورد فاسيولا, ديكروسليوم و اورنيتوبلارزيا: ۳ گرم مدفوع را در داخل ليوان پلاستيكي قرار داده, مقدار ۴۰ الي ۵۰ ميلي ليتر آب معمولي توسط مزور به آن اضافه نموده, كاملاً مخلوط و سپس از توري ( چاي صاف كن) رد كنيد از محلول حاصل يك لوله آزمايش پر برداشته و مدت ۵ دقيقه آنرا در حالت سكون قرار دهيد. آنگاه توسط پيپت مايع روي آنرا خارج سازيد . به رسوب ته لوله cc ۵ آب اضافه كرده و خوب هم زده و مجدداً ۵ دقيقه ساكن قرار داده و مايع رو را خارج نمائيد
به رسوب حاصل يك قطره متيلن بلو اضافه كرده و زير ميكروسكوپ از نظر وجود يا عدم وجود ترماتودها مطالعه و نتايج را با علامت + يا – براي هر يك از ترماتودها يادداشت فرمائيد .
محلول آب نمك اشباع با وزن مخصوص ۱۹/۱ در ۲۰ درجه سانتي گراد به فرمول زير:
حدود ۴۰۰ گرم نمك طعام معمولي را در يك ليتر آب مقطر حل نمائيد يا مي توان آنقدر نمك به مقدار معيني آب اضافه كرد تاديگر حل نشود و رسوب نمك در ته ظرف تشكيل شود.
محلول آب شكر اشباع , يا وزن و مخصوص ۲/۱ در ۱۵ درجه سانتي گراد به فرمول زير:
۱۳۰۰ گرم شكر در يك ليتر آب مقطر (براي جلوگيري از رشد قارچ ميتوان cc ۲۰ فرمالين تجارتي در يك ليتر محلول اضافه نمود).
براي استفاده از محلولها قبل از آزمايش به نكات ذيل توجه گردد.
۱- با استفاده از چگالي سنج از غلظت محلولهاي تهيه شده اطمينان حاصل شود.
۲- يكي دو ساعت قبل از آزمايش محلولها را خوب بهم بزنيد .
۳-از تشکیل حباب هوا در لوله سانتریفوژ جلوگیری نمایید.