لامينايتيس در اسب

هاری در اسب

آبله در اسب

کوليک در اسب colic

هاری دراسب