تیابندازول Tiabendazole

2017-04-22T14:12:29+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Tiabendazole گروه دارویی: Anthelmintics داروهای ضد کرم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف تیابندازول در درمان آلودگی لارو [...]

تیابندازول Tiabendazole2017-04-22T14:12:29+04:30

نیکلوزامید Niclosamide

2017-04-22T14:09:43+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Niclosamide گروه دارویی: Anthelmintics داروهای ضد کرم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی پارس دارو                موارد [...]

نیکلوزامید Niclosamide2017-04-22T14:09:43+04:30

پیروینیوم امبونات Pyrvinium Pamoate

2017-04-22T14:06:12+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Pyrvinium Pamoate گروه دارویی: Anthelmintics داروهای ضد کرم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه                [...]

پیروینیوم امبونات Pyrvinium Pamoate2017-04-22T14:06:12+04:30

مبندازول Mebendazole

2017-04-22T14:04:28+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Mebendazole گروه دارویی: Anthelmintics داروهای ضد کرم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی روز دارو داروسازی مداوا داروسازی مهر دارو       [...]

مبندازول Mebendazole2017-04-22T14:04:28+04:30

پیرانتل Pyrantel

2017-04-22T13:24:57+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Pyrantel گروه دارویی: Anthelmintics داروهای ضد کرم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف این دارو بر علیه کرم های [...]

پیرانتل Pyrantel2017-04-22T13:24:57+04:30

لوامیزول Levamisole

2017-04-22T13:23:02+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Levamisole گروه دارویی: Anthelmintics داروهای ضد کرم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی پور سینا داروسازی روز دارو           [...]

لوامیزول Levamisole2017-04-22T13:23:02+04:30

پرازیکوانتل Praziquantel

2017-04-22T13:19:57+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Praziquantel گروه دارویی: Anthelmintics داروهای ضد کرم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف پرازی گوانتل در درمان آلودگی [...]

پرازیکوانتل Praziquantel2017-04-22T13:19:57+04:30

دی اتیل کاربام Diethylcarbamazine Citrate

2017-04-22T13:17:51+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Diethylcarbamazine Citrate گروه دارویی: Anthelmintics داروهای ضد کرم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف این دارو در درمان [...]

دی اتیل کاربام Diethylcarbamazine Citrate2017-04-22T13:17:51+04:30

پی پرازین Piperazine

2017-04-22T13:13:42+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Piperazine گروه دارویی: Anthelmintics داروهای ضد کرم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی فارماشیمی داروسازی مینا              موارد [...]

پی پرازین Piperazine2017-04-22T13:13:42+04:30

آلبندازول Albendazole

2017-04-22T13:11:45+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Albendazole گروه دارویی: Anthelmintics داروهای ضد کرم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف آلبندازول یک داروی ضد کرم [...]

آلبندازول Albendazole2017-04-22T13:11:45+04:30
Go to Top