خانه دارونامه پزشکی آنتی نئوپلاستیک

آنتی نئوپلاستیک

  اکسالی پلاتین Oxaliplatin

  میتوکسانترون Mitoxantrone

  ایماتینیب Imatinib

  میتوتان Mitotane

  ایداروبیسین Idarubicin

  میتومایسین Mitomycin

  جم سیتابین Gemcitabine

  متوترکسات Methotrexate

  فولوسترانت Fulvestrant

  مرکاپتوپورین Mercaptopurine