دارو لاكتولوز Lactulose

2017-05-11T19:07:58+04:30

اطلاعات دارو لاكتولوز  Lactulose در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو لاكتولوز Lactulose گروه دارویی: Gastrointestinal Drugs داروهای گوارشی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی البرز دارو داروسازی تولید دارو داروسازی راموفارمین داروسازی عماد درمان پارس داروسازی پاک دارو داروسازی رازک داروسازی سها       [...]

دارو لاكتولوز Lactulose2017-05-11T19:07:58+04:30

دارو بيسموت سیترات Bismuth Salts

2017-05-11T19:07:59+04:30

اطلاعات دارو بيسموت سیترات  Bismuth Salts در جدول زیر آمده است.   نام علمی دارو (ژنریک): دارو بيسموت سیترات Bismuth Salts گروه دارویی: Gastrointestinal Drugs داروهای گوارشی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی آریا داروسازی شفا داروسازی کیمیدارو            موارد مصرف بيسموت براي درمان زخمهاي معده [...]

دارو بيسموت سیترات Bismuth Salts2017-05-11T19:07:59+04:30

دارو فاموتيدين Famotidine

2017-05-11T19:08:13+04:30

اطلاعات دارو فاموتيدين  Famotidine در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو فاموتيدين Famotidine گروه دارویی: Gastrointestinal Drugs داروهای گوارشی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی پور سینا داروسازی تهران دارو داروسازی شفا داروسازی کیمیدارو          موارد مصرف فاموتيدين در درمان زخمهاي خوش خيم [...]

دارو فاموتيدين Famotidine2017-05-11T19:08:13+04:30

دارو بيساكوديل Bisacodyl

2017-05-11T19:08:43+04:30

اطلاعات دارو بيساكوديل  Bisacodyl در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو بيساكوديل Bisacodyl گروه دارویی: Gastrointestinal Drugs داروهای گوارشی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی ابوریحان داروسازی بهوزان داروسازی تولید دارو            موارد مصرف بيساكوديل به عنوان يك مسهل محرك براي درمان [...]

دارو بيساكوديل Bisacodyl2017-05-11T19:08:43+04:30

دارو دومپریدون Domperidone

2017-05-11T19:08:46+04:30

اطلاعات دارو دومپریدون  Domperidone در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو دومپریدون Domperidone گروه دارویی: Gastrointestinal Drugs داروهای گوارشی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور HEXAL داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی رازک داروسازی عبیدی WOCKHARDT داروسازی جالینوس داروسازی زهراوی داروسازی فارابی داروسازی ابوریحان داروسازی دارو درمان پارس   [...]

دارو دومپریدون Domperidone2017-05-11T19:08:46+04:30

دارو اپرپیتانت Aprepitant

2017-05-11T19:08:49+04:30

اطلاعات دارو اپرپیتانت  Aprepitant در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو اپرپیتانت Aprepitant گروه دارویی: Gastrointestinal Drugs داروهای گوارشی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور MERCK SHARP & DOHME داروسازی اکسیر داروسازی عبیدی زیست دارو درمان پارس          موارد مصرف ضد تهوع با عملکرد [...]

دارو اپرپیتانت Aprepitant2017-05-11T19:08:49+04:30

دارو ديفنوكسيلات Diphenoxylate

2017-05-11T19:08:53+04:30

اطلاعات دارو ديفنوكسيلات  Diphenoxylate در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو ديفنوكسيلات Diphenoxylate گروه دارویی: Gastrointestinal Drugs داروهای گوارشی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی امین داروسازی حکیم داروسازی فارماشیمی داروسازی مینو داروسازی تهران شیمی داروسازی خوارزمی              موارد مصرف تركيب [...]

دارو ديفنوكسيلات Diphenoxylate2017-05-11T19:08:53+04:30

دارو انتی هموروئید Antihemorrhoid

2017-05-11T19:08:58+04:30

اطلاعات دارو انتی هموروئید  Antihemorrhoid در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو انتی هموروئید Antihemorrhoid گروه دارویی: Gastrointestinal Drugs داروهای گوارشی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی ابوریحان داروسازی بهوزان داروسازی عماد درمان پارس داروسازی کاسپین تامین داروسازی ایران ناژو             [...]

دارو انتی هموروئید Antihemorrhoid2017-05-11T19:08:58+04:30

دارو دايجستيو Digestive

2017-05-11T19:09:00+04:30

اطلاعات دارو دايجستيو  Digestive در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو دايجستيو Digestive گروه دارویی: Gastrointestinal Drugs داروهای گوارشی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی پور سینا داروسازی تهران شیمی              موارد مصرف دايجستيو در درمان اختلالات گوارشي ناشي از بيماري [...]

دارو دايجستيو Digestive2017-05-11T19:09:00+04:30

دارو آلومینیوم ام جی اس Aluminium MGS

2017-05-11T19:09:04+04:30

اطلاعات دارو آلومینیوم ام جی اس  Aluminium MGS در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو آلومینیوم ام جی اس Aluminium MGS گروه دارویی: Gastrointestinal Drugs داروهای گوارشی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی البرز دارو داروسازی پور سینا داروسازی سها داروسازی مینو داروسازی الحاوی داروسازی تولید [...]

دارو آلومینیوم ام جی اس Aluminium MGS2017-05-11T19:09:04+04:30

دارو كليندينيوم سی Clidinium C

2017-05-11T19:09:08+04:30

اطلاعات دارو كليندينيوم سی  Clidinium C در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو كليندينيوم سی Clidinium C گروه دارویی: Gastrointestinal Drugs داروهای گوارشی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی امین داروسازی حکیم داروسازی سبحان دارو داروسازی عبیدی          موارد مصرف اين دارو به [...]

دارو كليندينيوم سی Clidinium C2017-05-11T19:09:08+04:30

دارو آلومینیوم ام جی Aluminium MG

2017-05-11T19:09:15+04:30

اطلاعات دارو آلومینیوم ام جی  Aluminium MG در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو آلومینیوم ام جی Aluminium MG گروه دارویی: Gastrointestinal Drugs داروهای گوارشی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی البرز دارو داروسازی پور سینا داروسازی مهر دارو داروسازی مینا داروسازی الحاوی داروسازی سها   [...]

دارو آلومینیوم ام جی Aluminium MG2017-05-11T19:09:15+04:30
Go to Top