واکسن فلج اطفال Poliomyelitis Vaccines

2017-05-22T21:03:02+04:30

اطلاعات دارو واکسن فلج اطفال Poliomyelitis Vaccines در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): واکسن فلج اطفال Poliomyelitis Vaccines گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف واكسن تزريقي فلج [...]

واکسن فلج اطفال Poliomyelitis Vaccines2017-05-22T21:03:02+04:30

دارو توکسوئید دیفتری و کزاز-تی دی Diphtheria & Tetanus Toxoids-Td

2017-05-22T21:00:25+04:30

اطلاعات دارو توکسوئید دیفتری و کزاز-تی دی Diphtheria & Tetanus Toxoids-Td در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو توکسوئید دیفتری و کزاز-تی دی Diphtheria & Tetanus Toxoids-Td گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور [...]

دارو توکسوئید دیفتری و کزاز-تی دی Diphtheria & Tetanus Toxoids-Td2017-05-22T21:00:25+04:30

واکسن پنوموکوکال Pneumococcal Vaccines

2017-05-22T20:41:09+04:30

اطلاعات دارو واکسن پنوموکوکال Pneumococcal Vaccines در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): واکسن پنوموکوکال Pneumococcal Vaccines گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور SANOFI PASTEUR                موارد مصرف [...]

واکسن پنوموکوکال Pneumococcal Vaccines2017-05-22T20:41:09+04:30

دارو توکسوئید دیفتری و کزاز- دی تی Diphtheria & Tetanus Toxoids-DT

2017-05-22T20:33:42+04:30

اطلاعات دارو توکسوئید دیفتری و کزاز- دی تی Diphtheria & Tetanus Toxoids-DT در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو توکسوئید دیفتری و کزاز- دی تی Diphtheria & Tetanus Toxoids-DT گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها     شرکت های تامین کننده این دارو [...]

دارو توکسوئید دیفتری و کزاز- دی تی Diphtheria & Tetanus Toxoids-DT2017-05-22T20:33:42+04:30

واکسن مننگوکوک Meningococcal Vaccines

2017-05-22T20:28:59+04:30

اطلاعات دارو واکسن مننگوکوک Meningococcal Vaccines در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): واکسن مننگوکوک Meningococcal Vaccines گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور GSK BIOLOGICALS NOVARTIS VACCINES SANOFI PASTEUR            [...]

واکسن مننگوکوک Meningococcal Vaccines2017-05-22T20:28:59+04:30

دارو پادتن بوتولیسم Botulism Antitoxins

2017-05-22T20:25:00+04:30

اطلاعات دارو پادتن بوتولیسم Botulism Antitoxins در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو پادتن بوتولیسم Botulism Antitoxins گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف توجه: پيش از مطالعه [...]

دارو پادتن بوتولیسم Botulism Antitoxins2017-05-22T20:25:00+04:30

واکسن آنفلوانزا Influenza Vaccines

2017-05-22T20:17:26+04:30

اطلاعات دارو واکسن آنفلوانزا Influenza Vaccines در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): واکسن آنفلوانزا Influenza Vaccines گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ABBOTT BIOLOGICALS GREEN CROSS NOVARTIS VACCINES Seqirus BERNA GSK SANOFI PASTEUR [...]

واکسن آنفلوانزا Influenza Vaccines2017-05-22T20:17:26+04:30

واکسن ب س ژ BCG Vaccines

2017-05-22T20:15:03+04:30

اطلاعات دارو واکسن ب س ژ BCG Vaccines در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): واکسن ب س ژ BCG Vaccines گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور انستیتو پاستور- كارخانه         [...]

واکسن ب س ژ BCG Vaccines2017-05-22T20:15:03+04:30

دارو ایمنوگلوبولین وریدی Immune Globulin Intravenous

2017-05-22T20:10:04+04:30

اطلاعات دارو ایمنوگلوبولین وریدی Immune Globulin Intravenous در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو ایمنوگلوبولین وریدی Immune Globulin Intravenous گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور BAXTER CSL BEHRING GREEN CROSS SANQUIN BIOTEST   [...]

دارو ایمنوگلوبولین وریدی Immune Globulin Intravenous2017-05-22T20:10:04+04:30

دارو انتی دی ایمنوگلوبولین عضلانی Anti-D Immunoglobulin-IM

2017-05-22T20:06:46+04:30

اطلاعات دارو انتی دی ایمنوگلوبولین عضلانی Anti-D Immunoglobulin-IM در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو انتی دی ایمنوگلوبولین عضلانی Anti-D Immunoglobulin-IM گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور BAXTER CSL BEHRING KEDRION ORTHO CLINICAL [...]

دارو انتی دی ایمنوگلوبولین عضلانی Anti-D Immunoglobulin-IM2017-05-22T20:06:46+04:30
Go to Top