بروديفاكوم Brodifacoum

2016-10-03T10:09:09+04:30

بروديفاكوم(سم موش كش ضد انعقادي نسل جديد)   امروزه در بسياري از نقاط دنيا براي كنترل و ريشه كني جوندگان موذي نظير موش هاي صحرايي از طعمه هاي حاوي سموم ضد انعقادي استفاده مي شود.بروديفاكوم يكي از مهمترين سموم ضد انعقادي است كه به طور گسترده اي در جهان مورد استفاده قرار مي گيرد. البته [...]