دارو استیبوگلوکونات سدیم Sodium Stibogluconate

2017-05-27T19:05:55+04:30

اطلاعات دارو استیبوگلوکونات سدیم Sodium Stibogluconate در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو استیبوگلوکونات سدیم Sodium Stibogluconate گروه دارویی: Antiprotozoals داروهای ضد پروتوزوآها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف این دارو در درمان لیشمانیوز احشایی ( کالاآزار ) و لیشمانیوز [...]