دارو اسيد فوليك Folic Acid

2017-05-11T21:03:09+04:30

اطلاعات دارو اسيد فوليك Folic Acid در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو اسيد فوليك Folic Acid گروه دارویی: Nutritional Agents and Vitamins عوامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها)     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور EuRho Vital داروسازی جالینوس داروسازی روز دارو داروسازی مهر دارو [...]