روش شیمیایی برای تعیین ارزش تفاله و هسته خرما

2017-08-23T15:25:23+04:30

مهمترین عامل برای تولیدات دامی تغذیه است و نزدیک به 32‌درصد هزینه‌ها را در واحد‌های صنعتی پرورش دام به خود اختصاص می‌دهد. تغذیه بیش از هر عامل دیگر در میزان تولیدات دامی موثر است و نزدیک به 32‌درصد هزینه‌ها را در واحد‌های صنعتی پرورش دام به خود اختصاص می‌دهد. از طرف دیگر به دلیل افزایش [...]