دستگاه پالایش میکروبی هوا (air purifier device)

2017-08-25T10:28:50+04:30

امروزه بیماری ها از راه های مختلفی منتشر می شوند که یکی از این راه ها انتشار در هواست که با استفاده از دستگاه پالایش میکروبی هوا (air purifier device) به کمک نانو فیلترها روش بسیار مناسبی برای کاهش تعداد میکرو ارگانیسم ها و جلوکیری از انتشار عوامل عفونی همچون ویروس ها و باکتری ها [...]