برچسب: CEVAC® GUMBO L

CEVAC® GUMBO L

واکسن زنده لیوفیلیزه علیه بیماری گامبورو واکسن زنده تخفیف حدت یافته، جهت ایمنی‌زائی فعال طیور در مقابل بیماری بورس عفونی ...