آشنایی با Elisa

2017-01-25T16:17:16+04:30

    Elisa از حروف اول کلماتenzyme linked immuno sorbent assay گرفته شده است که ترجمه آن به فارسی سنجش ايمنی مرتبط با آنزيم ميباشد. اولين کيت اليزا در سال ۱۹۸۵ برای تشخيس بيماری گامبرو ساخته شد. اليزا دارای محاسنی است از قبيل حساسيت بالا، سرعت بالا، قابليت تکرار پذيری، آسان بودن روش کار ولی قابل [...]