Nobilis RT Inac

2016-10-06T15:04:13+04:30

ترکیب و توضیح: واکسن کشته رینوتراکئیت طیور که هر دوز آن حاوی حداقل 50 واحد الایزا از سویه But 1# 8544  می باشد.     موارد مصرف :جهت ایجاد ایمنی فعال در مرغان تخمگذار و مرغهای مادر ماکیان و بوقلمون برای جلوگیری از افت تولید و تلفات ناشی از عفونت با پنوموویروسها     روش [...]