مقدمه

هاسکی یک نام عمومی برای سگهای سورتمه ای است که در مناطق شمالی مورد استفاده قرار می گیرند و با سریع کشیدن آنها از سایر انواع سگهای سورتمه ای متمایز شده است. آنها گونه ای در حال تغییر از سریعترین سگها هستند.

در عوض ، Alaskan Malamute برای کشیدن بارهای سنگین تر مورد استفاده قرارمی گرفت. از هاسکی در مسابقات سگ های سورتمه ای استفاده می شود.

در سال های اخیر ، شرکت های مسافرتی با سورتمه سگ برای مسافران ماجراجویی از مناطق برفی نیز می باشند. همچنین امروزه سگ هاسکی به عنوان حیوانات خانگی نگهداری می شوند.

اصل و نسب سگ هاسکی

نزدیک بودن ژنتیکی سگ هاسکی به گرگ خاکستری ناشی از ژنتیک است.با این وجود ، چندین نژاد قطب شمال نیز به دلیل ترکیبات غذایی نزدیک ژنتیکی با گرگ در حال انقراض است سگ هاسکی سیبری و گرینلند.(که از لحاظ تاریخی با جمعیت های انسانی قطب شمال نیز در ارتباط هستند) و تا حدی کمتر Shar Pei و اسپیتز فنلاندی نمودار افزودنی سگ گرینلند حاوی 3/5 درصد ژنتیک است.

با این حال ، نسبت اجداد بین 1.4٪ و 27.3 consistent مطابق با داده ها است و نشان می دهد ترکیب بین گرگ تمیمیر و اجداد این چهار نژاد باهم نزدیک است.

این تلاقی می توانست سگهای اولیه را که در عرض های جغرافیایی زیاد زندگی می کنند و دارای تنوع فنوتیپی است ، برای سازگاری با یک محیط جدید و چالش برانگیز مفید سازد و به طور قابل توجهی در توسعه پوسته کمک کند.

همچنین نشان می دهد که جدیت نژادهای سگ امروزی از بیش از یک منطقه پایین می آید.

سگ هاسکی

نژادهای سگ هاسکی

سگهای نوع هاسکی در اصل نژادهای سرزمینی بودند که توسط مردمان بومی قطب شمال نگهداری می شدند.

نمونه هایی از این سرزمین ها در دوران مدرن به عنوان نژادهای خالص مدرن از جمله سیبری هاسکی و لابرادور هاسکی به صورت انتخابی در نقاط مختلف پرورش ماهی پرورش داده شده و به ثبت رسیده است.

ساخالین هاسکی سگ سورتمه ای ژاپنی است که مربوط به اسپیتز ژاپنی و آکیتا اینو نیز بوده است.

منبع: wikipedia