واکسن های اصلی گربه شامل 1-هرپس ویروس 2- کلسی ویروس 3- پان لوکوپنی 4- هاری می باشند.معمولا سه واکسن اول در یک ویال قرار دارند که به ان واکسن 3 گانه میگویند .از واکسن های دیگر در گربه میتوان به FeLV-FIV وکلامیدیا اشاره کرد.

برنامه واکسیناسیون گربه به صورت طبقه بندی شده به ترتیب سن قرار داده شده است .

[toggle title=”سن 9 تا 12 هفتگی” state=”close” ] Panleukopenia (MLV) Herpesvirus-1 and Calicivirus (MLV) Optional + FeLV (recombinant, transdermal) + B. bronchiseptica + Chlamydophila (non-adjuvanted) + FIV[/toggle]

[toggle title=”سن 12 تا 14 هفتگی” state=”close” ]Panleukopenia (MLV) Herpesvirus-1 and Calicivirus (MLV) + Rabies (recombinant) Optional + FeLV (non-adjuvanted) + B. bronchiseptica + Chlamydophila (non-adjuvanted) + FIV [/toggle]

[toggle title=”سن 1 سالگی” state=”close” ]Panleukopenia (MLV) Herpesvirus-1 and Calicivirus (MLV) + Rabies (recombinant) Optional + FeLV (recombinant, transdermal) + B. bronchiseptica + Chlamydophila (non-adjuvanted) + FIV [/toggle]

[toggle title=”سن 2 سالگی” state=”close” ]Rabies (recombinant) Optional + FeLV (recombinant, transdermal) + B. bronchiseptica + Chlamydophila (non-adjuvanted) + FIV [/toggle]

[toggle title=”سن 3 سالگی” state=”close” ]Rabies (recombinant) Optional + FeLV (recombinant, transdermal) + B. bronchiseptica + Chlamydophila (non-adjuvanted) + FIV [/toggle]

[toggle title=”سن 4 سالگی” state=”close” ]Panleukopenia (MLV) Herpesvirus-1 and Calicivirus (MLV) + Rabies (Recombinant) Optional + FeLV (recombinant, transdermal) + B. bronchiseptica + Chlamydophila (non-adjuvanted) + FIV[/toggle]

[toggle title=”سن 5 سالگی” state=”close” ]Rabies (Recombinant) Optional + FeLV (recombinant, transdermal) + B. bronchiseptica + Chlamydophila (non-adjuvanted) + FIV [/toggle]

[toggle title=”سن 6 سالگی” state=”close” ]Rabies (recombinant) Optional + FeLV (recombinant, transdermal) + B. bronchiseptica + Chlamydophila (non-adjuvanted) + FIV [/toggle]

[toggle title=”سن 7 سالگی” state=”close” ]Panleukopenia (MLV) Herpesvirus-1 and Calicivirus (MLV) + Rabies (recombinant) Optional + FeLV (recombinant, transdermal) + B. bronchiseptica + Chlamydophila (non-adjuvanted) + FIV [/toggle]

[toggle title=”سن 8 سالگی” state=”close” ]Rabies (recombinant) Optional + FeLV (recombinant, transdermal) + B. bronchiseptica + Chlamydophila (non-adjuvanted) + FIV [/toggle]

[toggle title=”سن 9 سالگی” state=”close” ]Rabies (recombinant) Optional + FeLV (recombinant, transdermal) + B. bronchiseptica + Chlamydophila (non-adjuvanted) + FIV [/toggle]

[toggle title=”سن 10 سالگی” state=”close” ]Panleukopenia (MLV) Herpesvirus-1 and Calicivirus (MLV) + Rabies (recombinant) Optional + FeLV (recombinant, transdermal) + B. bronchiseptica + Chlamydophila (non-adjuvanted) + FIV[/toggle]

[toggle title=”بیش از سن 10 سالگی” state=”close” ]این چرخه تکرار می شود.[/toggle]

توجه :

  •      تمام واکسن ها به صورت زیر جلدی تزریق شوند.
  •      واکسن  FeLV,FIV در پای چپ پایین تر از مفصل زانو به صورت زیر جلدی تزریق شوند.
  •      بهتر است  واکسن سه گانه به دست راست پایین تر از مفصل ارنج تزریق شود.
  •       واکسن هاری ندرتا میتواند باعث ایجاد تومر بدخیم(فیبروسارکوم) در محل تزریق شود. بنابراین دامپزشک می بایست به دور ترین قسمت از تنه بدن که پای حیوان است  واکسن را تزریق نماید، با این کار در صورت ایجاد تومر میتوان ان را برداشت .بنا بر پیشنهاد انجمن دامپزشکان گربه سانان واکسن هاری به صورت زیر جلدی به پای راست پایین تر از مفصل زانو میباست تزریق شود.اگر در قسمت تزریق واکسن هاری یکی از  موارد زیر دیده شد حتما به دامپزشک مراجعه کنید :
  •     تا 3 ماه بعد از تزریق  در محل  توده وجود داشت.
  •    وجود توده در محل تزریق  بزرگتراز 2 سانتیمتر .
  •    یک ماه بعد از تزریق  اندازه توده درحال بزرگتر شدن بود.