هنگامی که نعوظ کامل ایجاد شد سگ نربه طورغریزی مایل است که ازروی سگ ماده پایین بیاد.
* با گذاشتن هردو دست دریک طرف بدن سگ ماده پای طرف مخالف به هوا بلند می شود.
* سگ نربا عبوردادن پای خود ازروی سرماده می چرخد.
* این عمل باعث می شود آلت تناسلی درنزدیکی استخوان آلت تناسلی ۱۸۰ درجه به یک طرف بچرخد.
* اگرنعوظ کامل رخ داده باشد آلت تناسلی ازمهبل خارج نمی شود.
* سگ هنوز می تواند قسمت سوم انزال خودرا حتی اگرمیزراه پیچیده شده باشد کامل کند.
* خم شدن آلت تناسلی می تواند به جلوگیری ازخروج خون ازحشفه ودرنتیجه حفظ نعوظ کمک کند. تذکر: دربعضی ازنژادها مثل گری هاند معمولا اجازه چرخش کامل به سگ نرتوسط فرد عامل داده نمی شود. به نظرنمی رسد این مساله اثری برباروری داشته باشد ولی عملی غیرضروری است .
۴-۸ عوامل جلوگیری کننده ازجفت گیری طبیعی
عوامل روانی
* اکثرسگها به طورغریزی می دانند چگونه جفت گیری کنند ولی درمواردی بعضی ازسگها به علل زیرقادربه انجام این عمل نیستند:
* تفاوت درتجربه جفت گیری یک سگ نربا تجربه می تواند باعث وحشت یک سگ ماده باکره شود وبالعکس .
* ترس ازنارضایتی انسان این مساله به خصوص درمورد سگهای نری که قبلا به علت نشان دادن میل جنسی ازطرف صاحب خود توبیخ شده اند صدق می کند.
* نا آشنایی به محل به علت این که سگ نرنقش فعالتری را درجفت گیری به عهده دارد. معمولا برای جلوگیری ازاین مشکل سگ ماده را به محل اقامت سگ نرمی برند.
* آشنایی ونزدیکی بیش ازحد درمواقعی که سگهای نروماده درتمام اوقاب با هم نگهداری می شوند جفت گیری نمی کنند.
* تماس دائم با انسان دربعضی موارد به خصوص درمورد سگهای ماده ای که درخانه ها نگهداری می شوند وبه ندرت با سگ دیگری درتماس اند به نظرمیرسد ازجفت گیری با سگهای دیگر اکراه داشته وآن را غیرطبیعی می دانند.
* فقدان میل جنسی درسگهای نرنیز ممکن است مشکلی که برای سگ ماده شرح داده شد وجود داشته باشد . علت آن ممکن است سایرعوامل روانی باشد.

عوامل پیشگیری ازجفت گیری طبیعی سگ
* تشخیص ودرمان این عوامل مشکل است :
الف ) اندازه گیری غلظت تستوسترون درگردش خون ملاکی برای تشخیص نیست. زیرا تغییرات تستوسترون درسگهای طبیعی درطول روز زیاد است .
ب ) تجویزhCG می تواند باعث افزایش تولید تستوسترون شود. ولی کاربردی دردرمان ندارد.
پ ) تجویز تستوسترون نیزکاربرد درمانی ندارد ومی تواند باعث رفتارتهاجمی واختلال دراسپرماتوژنز( به علت ممانعت ازآزادسازی گادوتروفینهای هیپوفیزی) شود.
ت ) درمان هورمونهای تیروئیدی ممکن است باعث بهبود میل جنسی شود ولی این رژیم درمانی به درستی ارزیابی نشده است .