دارو پابا پی Paba P

2017-05-11T19:18:10+04:30

اطلاعات دارو پابا پی  Paba P در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو پابا پی Paba P گروه دارویی: Dermatological Drugs and Sunscreens داروهای پوستی و ضد آفتاب ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف اين فرآورده براي پيشگيري از افتاب [...]

دارو پابا پی Paba P2017-05-11T19:18:10+04:30

دارو كول‌تار Coal Tar

2017-05-11T19:18:14+04:30

اطلاعات دارو كول‌تار  Coal Tar در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو كول‌تار Coal Tar گروه دارویی: Dermatological Drugs and Sunscreens داروهای پوستی و ضد آفتاب ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی گیلارانکو                موارد مصرف كول‌تار براي درمان [...]

دارو كول‌تار Coal Tar2017-05-11T19:18:14+04:30

دارو منوبنزون Monobenzone

2017-05-11T19:18:19+04:30

اطلاعات دارو منوبنزون  Monobenzone در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو منوبنزون Monobenzone گروه دارویی: Dermatological Drugs and Sunscreens داروهای پوستی و ضد آفتاب ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی بهوزان                موارد مصرف اين فرآورده براي دپيگمانتاسيون نهايي [...]

دارو منوبنزون Monobenzone2017-05-11T19:18:19+04:30

دارو كالامين Calamine

2017-05-11T19:18:24+04:30

اطلاعات دارو كالامين  Calamine در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو كالامين Calamine گروه دارویی: Dermatological Drugs and Sunscreens داروهای پوستی و ضد آفتاب ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی الحاوی داروسازی بهوزان داروسازی تولید دارو داروسازی عماد درمان پارس داروسازی ایران ناژو داروسازی تهران [...]

دارو كالامين Calamine2017-05-11T19:18:24+04:30

دارو مينوكسيديل موضعي Minoxidil Topical

2017-05-11T19:27:06+04:30

اطلاعات دارو مينوكسيديل موضعي  Minoxidil Topical در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو مينوكسيديل موضعي Minoxidil Topical گروه دارویی: Dermatological Drugs and Sunscreens داروهای پوستی و ضد آفتاب ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی ایران ناژو داروسازی پاک دارو داروسازی سپیداج داروسازی مینو داروسازی بهوزان [...]

دارو مينوكسيديل موضعي Minoxidil Topical2017-05-11T19:27:06+04:30

دارو بتامتازون موضعی Betamethasone-Topical

2017-05-11T19:25:43+04:30

اطلاعات دارو بتامتازون موضعی  Betamethasone-Topical در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو بتامتازون موضعی Betamethasone-Topical گروه دارویی: Dermatological Drugs and Sunscreens داروهای پوستی و ضد آفتاب ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی بهسا داروسازی حکیم داروسازی سینا دارو داروسازی ابوریحان داروسازی [...]

دارو بتامتازون موضعی Betamethasone-Topical2017-05-11T19:25:43+04:30

دارو متوكسالن Methoxsalen

2017-05-11T19:25:48+04:30

اطلاعات دارو متوكسالن  Methoxsalen در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو متوكسالن Methoxsalen گروه دارویی: Dermatological Drugs and Sunscreens داروهای پوستی و ضد آفتاب ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی امین داروسازی بهوزان              موارد مصرف متوكسالن همراه با اشعه [...]

دارو متوكسالن Methoxsalen2017-05-11T19:25:48+04:30

دارو بنزوئيل پراكسيد Benzoyl Peroxide

2017-05-11T19:25:52+04:30

اطلاعات دارو بنزوئيل پراكسيد  Benzoyl Peroxide در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو بنزوئيل پراكسيد Benzoyl Peroxide گروه دارویی: Dermatological Drugs and Sunscreens داروهای پوستی و ضد آفتاب ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور PANNOC STIEFEL              موارد مصرف بنزوئيل پراكسيد [...]

دارو بنزوئيل پراكسيد Benzoyl Peroxide2017-05-11T19:25:52+04:30

دارو ايزوترتينوئين Isotretinoin

2017-05-11T19:25:55+04:30

اطلاعات دارو ايزوترتينوئين  Isotretinoin در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو ايزوترتينوئين Isotretinoin گروه دارویی: Dermatological Drugs and Sunscreens داروهای پوستی و ضد آفتاب ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ACTAVIS HEXAL SMB داروسازی رها DOUGLAS PHARMATHEN STIEFEL داروسازی زهراوی F.HOFFMANN-LA ROCHE RANBAXY داروسازی ایران ناژو [...]

دارو ايزوترتينوئين Isotretinoin2017-05-11T19:25:55+04:30

دارو آزلاییک اسید Azelaic Acid

2017-05-11T19:25:58+04:30

اطلاعات دارو آزلاییک اسید  Azelaic Acid در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو آزلاییک اسید Azelaic Acid گروه دارویی: Dermatological Drugs and Sunscreens داروهای پوستی و ضد آفتاب ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی سپیداج داروسازی کاسپین تامین              موارد [...]

دارو آزلاییک اسید Azelaic Acid2017-05-11T19:25:58+04:30

دارو هيدروكينون Hydroquinone

2017-05-11T19:26:03+04:30

اطلاعات دارو هيدروكينون  Hydroquinone در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو هيدروكينون Hydroquinone گروه دارویی: Dermatological Drugs and Sunscreens داروهای پوستی و ضد آفتاب ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی بهوزان داروسازی تهران دارو داروسازی حکیم داروسازی سبحان دارو          موارد مصرف [...]

دارو هيدروكينون Hydroquinone2017-05-11T19:26:03+04:30

دارو آداپالن Adapalene

2017-05-11T19:26:06+04:30

اطلاعات دارو آداپالن  Adapalene در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو آداپالن Adapalene گروه دارویی: Dermatological Drugs and Sunscreens داروهای پوستی و ضد آفتاب ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی ایران ناژو داروسازی تولید دارو داروسازی رازک داروسازی ابوریحان داروسازی بهوزان [...]

دارو آداپالن Adapalene2017-05-11T19:26:06+04:30
Go to Top